خروش همبستگی در دارالعباده/ یزد یکپارچه فریاد مرگ بر اسرائیل شد

خروش همبستگی در دارالعباده/ یزد یکپارچه فریاد مرگ بر اسرائیل شد
مردم دارالعباده یزد امروز در گرمای هوا و تابش شدید آفتاب باز هم به خیابان‌ها آمدند و فریاد مظلومیت قدس شریف و مردم مسلمان و ستمدیده جهان را سر دادند.

خروش همبستگی در دارالعباده/ یزد یکپارچه فریاد مرگ بر اسرائیل شد

مردم دارالعباده یزد امروز در گرمای هوا و تابش شدید آفتاب باز هم به خیابان‌ها آمدند و فریاد مظلومیت قدس شریف و مردم مسلمان و ستمدیده جهان را سر دادند.
خروش همبستگی در دارالعباده/ یزد یکپارچه فریاد مرگ بر اسرائیل شد

خرید vpn تست رایگان

شبکه خانگی

View more posts from this author