خروج سالانه 10 میلیارد مترمکعب آب از کشور

خروج سالانه 10 میلیارد مترمکعب آب از کشور
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم مهار آبهای مرزی تاکید کرد و گفت: سالانه بیش از 10 میلیارد مترمکعب آب از کشور خارج می‌شود.

خروج سالانه 10 میلیارد مترمکعب آب از کشور

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم مهار آبهای مرزی تاکید کرد و گفت: سالانه بیش از 10 میلیارد مترمکعب آب از کشور خارج می‌شود.
خروج سالانه 10 میلیارد مترمکعب آب از کشور

View more posts from this author