خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام تعهدات سازمان ملل را هم تحت تأثیر قرار داده است

خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام تعهدات سازمان ملل را هم تحت تأثیر قرار داده است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام حتی تعهدات اصلی تحت چارچوب سازمان ملل را هم تحت تأثیر قرار داده و کاری است خلاف چیزی که امنیت جهانی را تأمین می‌کند.

خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام تعهدات سازمان ملل را هم تحت تأثیر قرار داده است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام حتی تعهدات اصلی تحت چارچوب سازمان ملل را هم تحت تأثیر قرار داده و کاری است خلاف چیزی که امنیت جهانی را تأمین می‌کند.
خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام تعهدات سازمان ملل را هم تحت تأثیر قرار داده است

View more posts from this author