خروج ترامپ از برجام کاملاً قابل پیش‌بینی بود/ وزیر امور خارجه به دور از شتابزدگی وارد عمل شود

خروج ترامپ از برجام کاملاً قابل پیش‌بینی بود/ وزیر امور خارجه به دور از شتابزدگی وارد عمل شود
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس با بیان اینکه خروج ترامپ از برجام کاملاً قابل پیش‌بینی بود، گفت: وزیر امور خارجه به دور از شتابزدگی وارد عمل شود.

خروج ترامپ از برجام کاملاً قابل پیش‌بینی بود/ وزیر امور خارجه به دور از شتابزدگی وارد عمل شود

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس با بیان اینکه خروج ترامپ از برجام کاملاً قابل پیش‌بینی بود، گفت: وزیر امور خارجه به دور از شتابزدگی وارد عمل شود.
خروج ترامپ از برجام کاملاً قابل پیش‌بینی بود/ وزیر امور خارجه به دور از شتابزدگی وارد عمل شود

View more posts from this author