خروج ترامپ از برجام تکلیف کار را روشن کرد/ مشکلات کشور با برنامه‌ریزی قابل حل است

خروج ترامپ از برجام تکلیف کار را روشن کرد/ مشکلات کشور با برنامه‌ریزی قابل حل است
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: ترامپ کاری که نکرد چرا که در برجام نبود، حداقل خیلی از تکلیف‌ها را روشن کرد، ما باید سرنوشتمان را به خدا بسپاریم، هرچه پیش بیاید خیر و صلاح ماست، حتی اگر بدترین شرایط رقم بخورد شاید به صلاح ما بوده است.

خروج ترامپ از برجام تکلیف کار را روشن کرد/ مشکلات کشور با برنامه‌ریزی قابل حل است

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: ترامپ کاری که نکرد چرا که در برجام نبود، حداقل خیلی از تکلیف‌ها را روشن کرد، ما باید سرنوشتمان را به خدا بسپاریم، هرچه پیش بیاید خیر و صلاح ماست، حتی اگر بدترین شرایط رقم بخورد شاید به صلاح ما بوده است.
خروج ترامپ از برجام تکلیف کار را روشن کرد/ مشکلات کشور با برنامه‌ریزی قابل حل است

View more posts from this author