خروج آمریکا از برجام خیر بزرگی برای ایران است/ تقویت استقلال ایران با خروج از برجام

خروج آمریکا از برجام خیر بزرگی برای ایران است/ تقویت استقلال ایران با خروج از برجام
امام جمعه همدان گفت: خروج آمریکا از برجام بزرگترین خیر و برکت برای ماست و در بلندمدت نتیجه آن را در تامین بیشتر استقلال خواهیم دید.

خروج آمریکا از برجام خیر بزرگی برای ایران است/ تقویت استقلال ایران با خروج از برجام

امام جمعه همدان گفت: خروج آمریکا از برجام بزرگترین خیر و برکت برای ماست و در بلندمدت نتیجه آن را در تامین بیشتر استقلال خواهیم دید.
خروج آمریکا از برجام خیر بزرگی برای ایران است/ تقویت استقلال ایران با خروج از برجام

View more posts from this author