خروج آمریکا از برجام خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند

خروج آمریکا از برجام خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: به‌ تمامی مردم جهان اعلام می‌کنیم که خروج آمریکا از برجام خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند.

خروج آمریکا از برجام خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: به‌ تمامی مردم جهان اعلام می‌کنیم که خروج آمریکا از برجام خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند.
خروج آمریکا از برجام خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند

View more posts from this author