خروجی دانشگاه‌ها باید جوانانی در تراز انقلاب اسلامی باشد

خروجی دانشگاه‌ها باید جوانانی در تراز انقلاب اسلامی باشد
مدیر‌کل امور دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه خروجی دانشگاه‌های ما باید جوانانی در تراز انقلاب اسلامی باشد، گفت: خروجی دانشگاه‌ها باید جوانانی باایمان و عالم باشند.

خروجی دانشگاه‌ها باید جوانانی در تراز انقلاب اسلامی باشد

مدیر‌کل امور دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه خروجی دانشگاه‌های ما باید جوانانی در تراز انقلاب اسلامی باشد، گفت: خروجی دانشگاه‌ها باید جوانانی باایمان و عالم باشند.
خروجی دانشگاه‌ها باید جوانانی در تراز انقلاب اسلامی باشد

View more posts from this author