خرمشهر با ایمان و اعتقاد قلبی مردم آزاد شد

خرمشهر با ایمان و اعتقاد قلبی مردم آزاد شد
علیرضا قزوه گفت: خرمشهر به‌واسطه ایمان، باور و اعتقاد قلبی مردم به خداوند متعال آزاد شد.

خرمشهر با ایمان و اعتقاد قلبی مردم آزاد شد

علیرضا قزوه گفت: خرمشهر به‌واسطه ایمان، باور و اعتقاد قلبی مردم به خداوند متعال آزاد شد.
خرمشهر با ایمان و اعتقاد قلبی مردم آزاد شد

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author