خراسان رضوی از قطب‌های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور است

خراسان رضوی از قطب‌های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هم‌اکنون خراسان رضوی یکی از قطب‌های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور است و در حال حاضر بیش از 80 درصد زعفران کشور در این استان تولید می‌شود.

خراسان رضوی از قطب‌های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هم‌اکنون خراسان رضوی یکی از قطب‌های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور است و در حال حاضر بیش از 80 درصد زعفران کشور در این استان تولید می‌شود.
خراسان رضوی از قطب‌های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور است

View more posts from this author