خراسان رضوی؛ دومین قطب رسانه‌ای کشور

خراسان رضوی؛ دومین قطب رسانه‌ای کشور
رئیس سازمان بسیج رسانه‌ای خراسان رضوی گفت: به دلیل پتانسیل‌های موجود و تلاش‌های صورت گرفته، خراسان رضوی دومین قطب رسانه‌ای کشور است.

خراسان رضوی؛ دومین قطب رسانه‌ای کشور

رئیس سازمان بسیج رسانه‌ای خراسان رضوی گفت: به دلیل پتانسیل‌های موجود و تلاش‌های صورت گرفته، خراسان رضوی دومین قطب رسانه‌ای کشور است.
خراسان رضوی؛ دومین قطب رسانه‌ای کشور

View more posts from this author