خدمت صادقانه بسیج به محرومان روستای مارین/ 17 گروه جهادی گچسارانی آماده خدمت به محرومان

خدمت صادقانه بسیج به محرومان روستای مارین/ 17 گروه جهادی گچسارانی آماده خدمت به محرومان
به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران 17 گروه جهادی گچسارانی آماده خدمت به محرومان در این شهرستان هستند.

خدمت صادقانه بسیج به محرومان روستای مارین/ 17 گروه جهادی گچسارانی آماده خدمت به محرومان

به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران 17 گروه جهادی گچسارانی آماده خدمت به محرومان در این شهرستان هستند.
خدمت صادقانه بسیج به محرومان روستای مارین/ 17 گروه جهادی گچسارانی آماده خدمت به محرومان

View more posts from this author