خدمتی صاحب گردن‌آویز برنز کشور شد

خدمتی صاحب گردن‌آویز برنز کشور شد
در پنجمین هفته از سری مسابقات لیگ برتر تیراندازی کشور نجمه خدمتی بر سکوی سوم رقابت‌ها ایستاد.

خدمتی صاحب گردن‌آویز برنز کشور شد

در پنجمین هفته از سری مسابقات لیگ برتر تیراندازی کشور نجمه خدمتی بر سکوی سوم رقابت‌ها ایستاد.
خدمتی صاحب گردن‌آویز برنز کشور شد

View more posts from this author