خدمات جامعه پزشکی بسیار ارزشمند است/ارتباط تنگاتنگ دین و طب در اسلام

خدمات جامعه پزشکی بسیار ارزشمند است/ارتباط تنگاتنگ دین و طب در اسلام
یکی از مراجع تقلید با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام(ص) در خصوص اهمیت علم طبابت گفت: در اسلام، علم دین و علم طب ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و هیچ ‌گاه از هم جدا نیستند و بسیاری از علمای قدیم ما در علم طب هم وارد بودند.

خدمات جامعه پزشکی بسیار ارزشمند است/ارتباط تنگاتنگ دین و طب در اسلام

یکی از مراجع تقلید با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام(ص) در خصوص اهمیت علم طبابت گفت: در اسلام، علم دین و علم طب ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و هیچ ‌گاه از هم جدا نیستند و بسیاری از علمای قدیم ما در علم طب هم وارد بودند.
خدمات جامعه پزشکی بسیار ارزشمند است/ارتباط تنگاتنگ دین و طب در اسلام

View more posts from this author