خداپرست به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل انتخاب شد

خداپرست به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل انتخاب شد
با برگزاری مراسم تودیع و معارفه و با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست، محمد خداپرست به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل انتخاب شد.

خداپرست به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل انتخاب شد

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه و با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست، محمد خداپرست به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل انتخاب شد.
خداپرست به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان اردبیل انتخاب شد

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author