خداحافظی آیت‌الله/ چه کسی امام‌جمعه شیراز می‌شود؟

خداحافظی آیت‌الله/ چه کسی امام‌جمعه شیراز می‌شود؟
با استعفای امام‌جمعه شیراز، بررسی گزینه‌های احتمالی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس به نُقل محافل سیاسی این استان تبدیل شده است.

خداحافظی آیت‌الله/ چه کسی امام‌جمعه شیراز می‌شود؟

با استعفای امام‌جمعه شیراز، بررسی گزینه‌های احتمالی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس به نُقل محافل سیاسی این استان تبدیل شده است.
خداحافظی آیت‌الله/ چه کسی امام‌جمعه شیراز می‌شود؟

View more posts from this author