خبر خوب نوبخت برای شهرک‌های علمی و تحقیقاتی

خبر خوب نوبخت برای شهرک‌های علمی و تحقیقاتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش ما برای بودجه سال آینده افزایش چند برابری بودجه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی است.

خبر خوب نوبخت برای شهرک‌های علمی و تحقیقاتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش ما برای بودجه سال آینده افزایش چند برابری بودجه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی است.
خبر خوب نوبخت برای شهرک‌های علمی و تحقیقاتی

View more posts from this author