خبرنگاران هرگز نباید رسالت خود را فراموش کنند/ خبرنگار چشم بینای جامعه محسوب می‌شود

خبرنگاران هرگز نباید رسالت خود را فراموش کنند/ خبرنگار چشم بینای جامعه محسوب می‌شود
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: من هیچ‌گاه نمی‌خواهم یک خبرنگار رسالت خود را فراموش کند ولی این را نیز در اولویت خود قرار دهد که هر خبر شنونده خود را دارد و باید طبقه‌بندی اخبار در استان داشته باشیم.

خبرنگاران هرگز نباید رسالت خود را فراموش کنند/ خبرنگار چشم بینای جامعه محسوب می‌شود

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: من هیچ‌گاه نمی‌خواهم یک خبرنگار رسالت خود را فراموش کند ولی این را نیز در اولویت خود قرار دهد که هر خبر شنونده خود را دارد و باید طبقه‌بندی اخبار در استان داشته باشیم.
خبرنگاران هرگز نباید رسالت خود را فراموش کنند/ خبرنگار چشم بینای جامعه محسوب می‌شود

View more posts from this author