خانواده‎ها نباید هزینه اضافی به مدارس پرداخت کنند

خانواده‎ها نباید هزینه اضافی به مدارس پرداخت کنند
رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان گلستان گفت: در کلاس‎های رسمی مبلغ اضافه گرفتن از خانواده‎ها ممنوع است و خانواده‎ها نباید هزینه اضافی به مدارس پرداخت کنند.

خانواده‎ها نباید هزینه اضافی به مدارس پرداخت کنند

رئیس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان گلستان گفت: در کلاس‎های رسمی مبلغ اضافه گرفتن از خانواده‎ها ممنوع است و خانواده‎ها نباید هزینه اضافی به مدارس پرداخت کنند.
خانواده‎ها نباید هزینه اضافی به مدارس پرداخت کنند

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author