خانواده‌های شهدا و همرزمان آنها گنجینه بزرگی از خاطرات هستند

خانواده‌های شهدا و همرزمان آنها گنجینه بزرگی از خاطرات هستند
فرماندار نوشهر گفت: خانواده‌های شهدا و همرزمان آنها گنجینه بزرگی هستند که خاطرات، دلنوشته‌ها و ارزش‌های معنوی شهدا را در سینه خود ثبت دارند.

خانواده‌های شهدا و همرزمان آنها گنجینه بزرگی از خاطرات هستند

فرماندار نوشهر گفت: خانواده‌های شهدا و همرزمان آنها گنجینه بزرگی هستند که خاطرات، دلنوشته‌ها و ارزش‌های معنوی شهدا را در سینه خود ثبت دارند.
خانواده‌های شهدا و همرزمان آنها گنجینه بزرگی از خاطرات هستند

خبر جدید

View more posts from this author