خانه تاریخی صدوری کاشان مرمت شد

خانه تاریخی صدوری کاشان مرمت شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صدوری خبر داد.

خانه تاریخی صدوری کاشان مرمت شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صدوری خبر داد.
خانه تاریخی صدوری کاشان مرمت شد

View more posts from this author