خانه احزاب همدان به زودی افتتاح می‌شود/ به تمام طیف‌های سیاسی نگاه یکسان داریم

خانه احزاب همدان به زودی افتتاح می‌شود/ به تمام طیف‌های سیاسی نگاه یکسان داریم
معاون سیاسی – امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه خانه احزاب همدان به زودی افتتاح می‌شود، گفت: همه کسانی که بخواهند در چارچوب قانون فعالیت کنند اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، فرصت برابر دارند و ما نیز در خدمت همه احزاب خواهیم بود.

خانه احزاب همدان به زودی افتتاح می‌شود/ به تمام طیف‌های سیاسی نگاه یکسان داریم

معاون سیاسی – امنیتی استانداری همدان با بیان اینکه خانه احزاب همدان به زودی افتتاح می‌شود، گفت: همه کسانی که بخواهند در چارچوب قانون فعالیت کنند اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، فرصت برابر دارند و ما نیز در خدمت همه احزاب خواهیم بود.
خانه احزاب همدان به زودی افتتاح می‌شود/ به تمام طیف‌های سیاسی نگاه یکسان داریم

View more posts from this author