خانه‌های هلال توسط اعضای داوطلب اداره می‌شوند

خانه‌های هلال توسط اعضای داوطلب اداره می‌شوند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به راه‌اندازی خانه هلال در شهرستان سلطانیه گفت: خانه‌های هلال کارمند ندارند و توسط اعضای داوطلب اداره می‌شوند.

خانه‌های هلال توسط اعضای داوطلب اداره می‌شوند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به راه‌اندازی خانه هلال در شهرستان سلطانیه گفت: خانه‌های هلال کارمند ندارند و توسط اعضای داوطلب اداره می‌شوند.
خانه‌های هلال توسط اعضای داوطلب اداره می‌شوند

استخدام

View more posts from this author