خاموشی 3 ساعته برق لنده به دلیل برخوردیک دستگاه خودرو ال 90 با پایه برق

خاموشی 3 ساعته برق لنده به دلیل برخوردیک دستگاه خودرو ال 90 با پایه برق
در پی انحراف یک دستگاه خودرو ال 90 از جاده و برخورد با پایه برق، برق شهرستان لنده به مدت سه ساعت قطع شد.

خاموشی 3 ساعته برق لنده به دلیل برخوردیک دستگاه خودرو ال 90 با پایه برق

در پی انحراف یک دستگاه خودرو ال 90 از جاده و برخورد با پایه برق، برق شهرستان لنده به مدت سه ساعت قطع شد.
خاموشی 3 ساعته برق لنده به دلیل برخوردیک دستگاه خودرو ال 90 با پایه برق

خرید vpn و ساکس

باران دانلود

View more posts from this author