خالی بودن 55 درصد از مخازن سدهای لرستان

خالی بودن 55 درصد از مخازن سدهای لرستان
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از خالی بودن 55 درصد از مخازن سدهای این استان در سال آبی کنونی خبر داد.

خالی بودن 55 درصد از مخازن سدهای لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از خالی بودن 55 درصد از مخازن سدهای این استان در سال آبی کنونی خبر داد.
خالی بودن 55 درصد از مخازن سدهای لرستان

View more posts from this author