خالق 12 اثر؛ هزینه‌های درمانش را صرف اختراع می‌کند/ هر مخترع یک بمب اقتصادی است

خالق 12 اثر؛ هزینه‌های درمانش را صرف اختراع می‌کند/ هر مخترع یک بمب اقتصادی است
علی کردی مخترع جوانی است که با وجود ابتلا به “ام اس” هرگز در مقابل این بیماری تسلیم نشده و تا کنون توانسته اختراعات بی‌نظیری را به ثبت برساند. این مخترع جوان برای ادامه فعالیتش بخشی از هزینه درمان خود را به اختراعاتش اختصاص می‌دهد.

خالق 12 اثر؛ هزینه‌های درمانش را صرف اختراع می‌کند/ هر مخترع یک بمب اقتصادی است

علی کردی مخترع جوانی است که با وجود ابتلا به “ام اس” هرگز در مقابل این بیماری تسلیم نشده و تا کنون توانسته اختراعات بی‌نظیری را به ثبت برساند. این مخترع جوان برای ادامه فعالیتش بخشی از هزینه درمان خود را به اختراعاتش اختصاص می‌دهد.
خالق 12 اثر؛ هزینه‌های درمانش را صرف اختراع می‌کند/ هر مخترع یک بمب اقتصادی است

View more posts from this author