خارج کردن باند استریل پس از 10 سال از بدن بیمار+ تصاویر

خارج کردن باند استریل پس از 10 سال از بدن بیمار+ تصاویر
پزشکان تصور می‌کردند در بدن بیمار موجود زنده‌ای حرکت می‌کند! ولی با تصاویر پزشکی نشان داد که آن جسم خارجی و آن موجودی که سال‌ها در دل بیمار حرکت می‌کرد و امان او و خانواده‌اش را بریده بود، یک گاز استریل است!

خارج کردن باند استریل پس از 10 سال از بدن بیمار+ تصاویر

پزشکان تصور می‌کردند در بدن بیمار موجود زنده‌ای حرکت می‌کند! ولی با تصاویر پزشکی نشان داد که آن جسم خارجی و آن موجودی که سال‌ها در دل بیمار حرکت می‌کرد و امان او و خانواده‌اش را بریده بود، یک گاز استریل است!
خارج کردن باند استریل پس از 10 سال از بدن بیمار+ تصاویر

View more posts from this author