خارج‌ شدن 160 قلم دارو از لیست بیمه بررسی می‌شود

خارج‌ شدن 160 قلم دارو از لیست بیمه بررسی می‌شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دستور داده که کمیته دارویی موضوع 160 قلم دارویی که از پوشش بیمه خارج شده را بررسی کند.

خارج‌ شدن 160 قلم دارو از لیست بیمه بررسی می‌شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دستور داده که کمیته دارویی موضوع 160 قلم دارویی که از پوشش بیمه خارج شده را بررسی کند.
خارج‌ شدن 160 قلم دارو از لیست بیمه بررسی می‌شود

View more posts from this author