خادمان صنایع ‌دستی استان اصفهان تجلیل می‌شوند

خادمان صنایع ‌دستی استان اصفهان تجلیل می‌شوند
سرپرست معاونت صنایع ‌دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری همایش تجلیل از خادمان صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی اصفهان خبر داد.

خادمان صنایع ‌دستی استان اصفهان تجلیل می‌شوند

سرپرست معاونت صنایع ‌دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری همایش تجلیل از خادمان صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی اصفهان خبر داد.
خادمان صنایع ‌دستی استان اصفهان تجلیل می‌شوند

عکس

View more posts from this author