حیات نباتی قطار شهری کرج ادامه دارد/ پروژه‌ای با انتظار 10 ساله در لیست

حیات نباتی قطار شهری کرج ادامه دارد/ پروژه‌ای با انتظار 10 ساله در لیست
روند اجرایی شدن پروژه قطار شهری کرج بیش از 10 سال است که به نتیجه نرسیده و در لیست انتظار پروژه‌هایی با پایان باز قرارگرفته است.

حیات نباتی قطار شهری کرج ادامه دارد/ پروژه‌ای با انتظار 10 ساله در لیست

روند اجرایی شدن پروژه قطار شهری کرج بیش از 10 سال است که به نتیجه نرسیده و در لیست انتظار پروژه‌هایی با پایان باز قرارگرفته است.
حیات نباتی قطار شهری کرج ادامه دارد/ پروژه‌ای با انتظار 10 ساله در لیست

View more posts from this author