حیاتی بودن طرح گردشگری وزارت نفت در پارک جنگلی یاسوج/ مسؤولان از بازی در زمین رقبا دوری کنند

حیاتی بودن طرح گردشگری وزارت نفت در پارک جنگلی یاسوج/ مسؤولان از بازی در زمین رقبا دوری کنند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح گردشگری وزارت نفت در پارک جنگلی یاسوج حیاتی است.

حیاتی بودن طرح گردشگری وزارت نفت در پارک جنگلی یاسوج/ مسؤولان از بازی در زمین رقبا دوری کنند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح گردشگری وزارت نفت در پارک جنگلی یاسوج حیاتی است.
حیاتی بودن طرح گردشگری وزارت نفت در پارک جنگلی یاسوج/ مسؤولان از بازی در زمین رقبا دوری کنند

View more posts from this author