حکیمیان: گل‌کوچک بازی می‌کردم اما وزنه‌بردار شدم/ مصدومیت شانس حضور در المپیک مونترال را از من گرفت

حکیمیان: گل‌کوچک بازی می‌کردم اما وزنه‌بردار شدم/ مصدومیت شانس حضور در المپیک مونترال را از من گرفت
حسن حکیمیان، پیشکسوت ورزش اصفهان از فعالیت خود در رشته وزنه‌برداری و وضعیت آن در اصفهان سخن گفت.

حکیمیان: گل‌کوچک بازی می‌کردم اما وزنه‌بردار شدم/ مصدومیت شانس حضور در المپیک مونترال را از من گرفت

حسن حکیمیان، پیشکسوت ورزش اصفهان از فعالیت خود در رشته وزنه‌برداری و وضعیت آن در اصفهان سخن گفت.
حکیمیان: گل‌کوچک بازی می‌کردم اما وزنه‌بردار شدم/ مصدومیت شانس حضور در المپیک مونترال را از من گرفت

View more posts from this author