حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) از مطالبات فطری است

حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) از مطالبات فطری است
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) از مطالبات ذاتی و فطری انسان‌ها است که به طور طبیعی زمینه بروز و ظهور آن حکومت را باید انسان‌ها فراهم کنند.

حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) از مطالبات فطری است

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) از مطالبات ذاتی و فطری انسان‌ها است که به طور طبیعی زمینه بروز و ظهور آن حکومت را باید انسان‌ها فراهم کنند.
حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) از مطالبات فطری است

View more posts from this author