حکم تخلیه بیخ‌گوش موزه شاهرود/ انتقال اشیای موزه به سمنان

حکم تخلیه بیخ‌گوش موزه شاهرود/ انتقال اشیای موزه به سمنان
مسؤول موزه‌های استان سمنان گفت: با توجه به بی‌مهری‌های اخیر به موزه شاهرود، مخزن اصلی آثار تاریخی استان سمنان واقع در شهر سمنان، پذیرای آثار تاریخی و اجناس موزه شاهرود است.

حکم تخلیه بیخ‌گوش موزه شاهرود/ انتقال اشیای موزه به سمنان

مسؤول موزه‌های استان سمنان گفت: با توجه به بی‌مهری‌های اخیر به موزه شاهرود، مخزن اصلی آثار تاریخی استان سمنان واقع در شهر سمنان، پذیرای آثار تاریخی و اجناس موزه شاهرود است.
حکم تخلیه بیخ‌گوش موزه شاهرود/ انتقال اشیای موزه به سمنان

خرم خبر

View more posts from this author