حکم بخشش کیانی به باشگاه تراکتورسازی ارسال نشده است

حکم بخشش کیانی به باشگاه تراکتورسازی ارسال نشده است
کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هنوز در انتظار صدور حکم بخشش خود است.

حکم بخشش کیانی به باشگاه تراکتورسازی ارسال نشده است

کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هنوز در انتظار صدور حکم بخشش خود است.
حکم بخشش کیانی به باشگاه تراکتورسازی ارسال نشده است

View more posts from this author