حکایت فرمانده شهیدی که عمامه کفنش شد …

حکایت فرمانده شهیدی که عمامه کفنش شد …
او از فرماندهان دفاع مقدس است شهیدی که در عملیات والفجر 2 و در کمتر از یک ماه پس از جشن ازدواجش، به ملکوت اعلی پیوست و به آرزویش رسید.

حکایت فرمانده شهیدی که عمامه کفنش شد …

او از فرماندهان دفاع مقدس است شهیدی که در عملیات والفجر 2 و در کمتر از یک ماه پس از جشن ازدواجش، به ملکوت اعلی پیوست و به آرزویش رسید.
حکایت فرمانده شهیدی که عمامه کفنش شد …

View more posts from this author