حوزه غدیرشناسی نیازمند برنامه‌های ریشه‌ای و زیربنایی است

حوزه غدیرشناسی نیازمند برنامه‌های ریشه‌ای و زیربنایی است
مدیر مؤسسه غدیرشناسی گفت: در حوزه غدیرشناسی نیازمند برنامه‌های ریشه‌ای و زیربنایی هستیم و نباید به بزرگداشت‌ها و مراسم اکتفا کرد.

حوزه غدیرشناسی نیازمند برنامه‌های ریشه‌ای و زیربنایی است

مدیر مؤسسه غدیرشناسی گفت: در حوزه غدیرشناسی نیازمند برنامه‌های ریشه‌ای و زیربنایی هستیم و نباید به بزرگداشت‌ها و مراسم اکتفا کرد.
حوزه غدیرشناسی نیازمند برنامه‌های ریشه‌ای و زیربنایی است

View more posts from this author