حوزه علمیه باید روح مقاومت را در مردم فراگیر کند

حوزه علمیه باید روح مقاومت را در مردم فراگیر کند
رئیس بنیاد نخبگان استان قم گفت: اگر حوزه علمیه و جامعه نخبگان تلاش کنند که روح ایستادگی در برابر سختی‌ها در مردم فراگیر شود تحقق اقتصاد مقاومتی آسان‌تر خواهد شد.

حوزه علمیه باید روح مقاومت را در مردم فراگیر کند

رئیس بنیاد نخبگان استان قم گفت: اگر حوزه علمیه و جامعه نخبگان تلاش کنند که روح ایستادگی در برابر سختی‌ها در مردم فراگیر شود تحقق اقتصاد مقاومتی آسان‌تر خواهد شد.
حوزه علمیه باید روح مقاومت را در مردم فراگیر کند

دانلود سرا

View more posts from this author