حوزه ساخت و ساز اولویت کاری مدیران نیست/ ساخت‌و‌ساز در بخش وسیعی از اراضی کشاورزی یاسوج

حوزه ساخت و ساز اولویت کاری مدیران نیست/ ساخت‌و‌ساز در بخش وسیعی از اراضی کشاورزی یاسوج
مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مدیران نسبت به وضعیت ساخت‌وسازها معترض نمی‌شوند و این حوزه را مطالبه نمی‌کنند چرا که هیچ تقاضایی برای اینکه جلوی این ساخت‌و‌سازها گرفته شود ارسال نمی‌شود.

حوزه ساخت و ساز اولویت کاری مدیران نیست/ ساخت‌و‌ساز در بخش وسیعی از اراضی کشاورزی یاسوج

مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مدیران نسبت به وضعیت ساخت‌وسازها معترض نمی‌شوند و این حوزه را مطالبه نمی‌کنند چرا که هیچ تقاضایی برای اینکه جلوی این ساخت‌و‌سازها گرفته شود ارسال نمی‌شود.
حوزه ساخت و ساز اولویت کاری مدیران نیست/ ساخت‌و‌ساز در بخش وسیعی از اراضی کشاورزی یاسوج

View more posts from this author