حوزه‌های علمیه عامل بقاء نظام هستند

حوزه‌های علمیه عامل بقاء نظام هستند
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تا وقتی مدارس علمیه سر پا هستند دین، ناموس، نظام و انقلاب حفظ می‌شود.

حوزه‌های علمیه عامل بقاء نظام هستند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تا وقتی مدارس علمیه سر پا هستند دین، ناموس، نظام و انقلاب حفظ می‌شود.
حوزه‌های علمیه عامل بقاء نظام هستند

دانلود سرا

View more posts from this author