حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های داخلی ناکافی است

حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های داخلی ناکافی است
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: حمایت دولت از پیام‌رسان‌های داخلی فضای مجازی که می‌توانند رقیب پیام‌رسان‌های خارجی باشند و به امنیت فضای مجازی کشور کمک کنند، ناکافی است.

حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های داخلی ناکافی است

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: حمایت دولت از پیام‌رسان‌های داخلی فضای مجازی که می‌توانند رقیب پیام‌رسان‌های خارجی باشند و به امنیت فضای مجازی کشور کمک کنند، ناکافی است.
حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های داخلی ناکافی است

View more posts from this author