حمایت از 1200 خانواده زندانیان نیازمند در کرمان

حمایت از 1200 خانواده زندانیان نیازمند در کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان از یک هزار و 200 خانواده زندانیان نیازمند حمایت می‌کند.

حمایت از 1200 خانواده زندانیان نیازمند در کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان از یک هزار و 200 خانواده زندانیان نیازمند حمایت می‌کند.
حمایت از 1200 خانواده زندانیان نیازمند در کرمان

بازی

View more posts from this author