حمایت از کارگران مستلزم حمایت از تولیدات داخلی است

حمایت از کارگران مستلزم حمایت از تولیدات داخلی است
امام جمعه قزوین با بیان اینکه حمایت از کارگران مستلزم حمایت از تولیدات داخلی است، گفت: پرهیز از کم‌کاری، درست انجام دادن و با انگیزه بودن در کار سفارش دین است.

حمایت از کارگران مستلزم حمایت از تولیدات داخلی است

امام جمعه قزوین با بیان اینکه حمایت از کارگران مستلزم حمایت از تولیدات داخلی است، گفت: پرهیز از کم‌کاری، درست انجام دادن و با انگیزه بودن در کار سفارش دین است.
حمایت از کارگران مستلزم حمایت از تولیدات داخلی است

View more posts from this author