حمایت از مظلومان دستور اسلام است/ راضی بودن به ظلم، گناه است

حمایت از مظلومان دستور اسلام است/ راضی بودن به ظلم، گناه است
استاد حوزه علمیه قم گفت: باید همیشه از مظلومان دفاع کنیم، امام علی (ع) خطاب به فرزندان خود فرمودند که همیشه حامی مظلومان و دشمن ظالمان باشید.

حمایت از مظلومان دستور اسلام است/ راضی بودن به ظلم، گناه است

استاد حوزه علمیه قم گفت: باید همیشه از مظلومان دفاع کنیم، امام علی (ع) خطاب به فرزندان خود فرمودند که همیشه حامی مظلومان و دشمن ظالمان باشید.
حمایت از مظلومان دستور اسلام است/ راضی بودن به ظلم، گناه است

View more posts from this author