حمایت از صنعت چاپ و نشر با انعقاد تفاهم‌نامه بانک ملی

حمایت از صنعت چاپ و نشر با انعقاد تفاهم‌نامه بانک ملی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی از انعقاد تفاهم نامه صنعت چاپ و نشر خراسان رضوی با بانک ملی این استان با حمایت این شرکت خبر داد.

حمایت از صنعت چاپ و نشر با انعقاد تفاهم‌نامه بانک ملی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی از انعقاد تفاهم نامه صنعت چاپ و نشر خراسان رضوی با بانک ملی این استان با حمایت این شرکت خبر داد.
حمایت از صنعت چاپ و نشر با انعقاد تفاهم‌نامه بانک ملی

View more posts from this author