حمایت از ساخت ساختمان جوانان در محله سنگ سیاه شیراز

حمایت از ساخت ساختمان جوانان در محله سنگ سیاه شیراز
استاندار فارس گفت: از ساخت ساختمان جوانان در محله سنگ سیاه شیراز توسط سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت می‌کنیم.

حمایت از ساخت ساختمان جوانان در محله سنگ سیاه شیراز

استاندار فارس گفت: از ساخت ساختمان جوانان در محله سنگ سیاه شیراز توسط سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت می‌کنیم.
حمایت از ساخت ساختمان جوانان در محله سنگ سیاه شیراز

دانلود موزیک

View more posts from this author