حماسه 9 دی بساط مزدوران استکبار را جمع کرد

حماسه 9 دی بساط مزدوران استکبار را جمع کرد
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حماسه 9 دی ملت ایران بساط مزدوران استکبار و صهیونیسم جهانی را جمع کرد.

حماسه 9 دی بساط مزدوران استکبار را جمع کرد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حماسه 9 دی ملت ایران بساط مزدوران استکبار و صهیونیسم جهانی را جمع کرد.
حماسه 9 دی بساط مزدوران استکبار را جمع کرد

View more posts from this author