حماسه 9 دی، حساسیت مردم نسبت به انقلاب را نشان داد/ ضرورت توجه مسئولین به اقتصاد مقاومتی

حماسه 9 دی، حساسیت مردم نسبت به انقلاب را نشان داد/ ضرورت توجه مسئولین به اقتصاد مقاومتی
امام‌جمعه یزد با اشاره به اهمیت حماسه 9 دی، گفت: مردم در این روز نشان دادند نسبت به مبانی دینی و آرمان‌های الهی و انقلاب حساس هستند.

حماسه 9 دی، حساسیت مردم نسبت به انقلاب را نشان داد/ ضرورت توجه مسئولین به اقتصاد مقاومتی

امام‌جمعه یزد با اشاره به اهمیت حماسه 9 دی، گفت: مردم در این روز نشان دادند نسبت به مبانی دینی و آرمان‌های الهی و انقلاب حساس هستند.
حماسه 9 دی، حساسیت مردم نسبت به انقلاب را نشان داد/ ضرورت توجه مسئولین به اقتصاد مقاومتی

View more posts from this author