حل مشکل ریزگردها طی دوسال آینده

حل مشکل ریزگردها طی دوسال آینده
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور گفت: می‌توانیم اعلام کنیم به‌وسیله طرح نهال‌کاری در مناطق فوق بحرانی، پدیده ریزگردها در خوزستان و آنچه مربوط به بخش جنوب شرقی استان است، مسئله حل‌شده‌ای باشد.

حل مشکل ریزگردها طی دوسال آینده

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور گفت: می‌توانیم اعلام کنیم به‌وسیله طرح نهال‌کاری در مناطق فوق بحرانی، پدیده ریزگردها در خوزستان و آنچه مربوط به بخش جنوب شرقی استان است، مسئله حل‌شده‌ای باشد.
حل مشکل ریزگردها طی دوسال آینده

View more posts from this author