حقوق حمایت از ورزش استان مرکزی را نادیده نمی‌گیرم

حقوق حمایت از ورزش استان مرکزی را نادیده نمی‌گیرم
استاندار مرکزی گفت: پیگیری مسائل مربوط به صنایع استان و تحرک اقتصادی آنها همواره برای من مهم است، اما در کنار این مسائل حقوق حمایت از ورزش استان را نادیده نمی‌گیرم و این حقوق باید استیفا شود.

حقوق حمایت از ورزش استان مرکزی را نادیده نمی‌گیرم

استاندار مرکزی گفت: پیگیری مسائل مربوط به صنایع استان و تحرک اقتصادی آنها همواره برای من مهم است، اما در کنار این مسائل حقوق حمایت از ورزش استان را نادیده نمی‌گیرم و این حقوق باید استیفا شود.
حقوق حمایت از ورزش استان مرکزی را نادیده نمی‌گیرم

آهنگ جدید

View more posts from this author